Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden.

1) Definities.

Deze algemene voorwaarden worden verstaan onder, Care4luggage.com.

Vervoerder: Care4luggage.com

Gevestigd te Tiel.

a) Koerier:

Degene die de opdracht gever heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

b) Zending:

Een zaak dan wel het geheel van zaken, dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger met eigen pakbon/vervoer documenten.

c) Afzender/geadresseerde:

Degene die de opdracht gever heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

d) Internationale zending:

Care4luggage is een bedrijf gevestigd in Tiel Nederland. Alle zendingen die buiten deze landsgrenzen gaan worden beschouwd als internationale zending. Deze bepaling is geldig voor zowel inkomende als uitgaande goederen. Deze bepaling is geldig binnen de EU en gaat over stukgoederen en of losse pakketten.

e) Partij:

Partij: Een hoeveelheid zendingen die gelijktijdig ten vervoer worden aangeboden voor rekeningen van één en dezelfde Afzender overeengekomen voorwaarden met betrekking tot onder andere de verschuldigde vergoeding, het minimum aan te bieden aantal, tijdstip van aanbieding en Aanbiedingspunt.

f) Vervoersovereenkomst:

Een gesloten overeenkomst tussen Care4luggage en de afzender. Alle overeenkomsten vallen onder deze genoemde voorwaarden.

g) Vervoersdocument:

Een document waaruit kan worden herlijd dat het gaat om vervoer van goederen. Op dit document moeten in ieder geval de volgende gegevens aanwezig zijn. Adres geadresseerde, bestemming, barcode en boekingsnummer. Aan dit document kunnen na een boeking verder geen rechten meer worden ontleend.

h) Boeken:

Onder een boeking wordt verstaan: het plaatsen van gegevens via de pagina boeken op de website van care4luggage.com. Een boeking kan als geldig worden beschouwd zodra alle gegevens op juistheid zijn verstrekt en wanneer er door een klant is betaald.

2) De partij waarmee u de overeenkomt afsluit.

U sluit altijd een overeenkomt af met Care4luggage. Dit kan op 2 manieren. Zowel een particulier als een zakelijke klant kan met ons een overeenkomt afsluiten. Een zakelijke klant zal altijd een bevestiging op papier krijgen en zal deze moeten ondertekenen voor geldigheid. Een particulier doet dit door het compleet en naar waarheid te hebben ingevulde boeking te plaatsen.

3) Aanvaarding Algemene Voorwaarden.

Door uw Zending aan ons toe te vertrouwen, aanvaardt u onze algemene voorwaarden namens uzelf en/of namens elke andere partij die een belang heeft in de zending of de uitvoering van overige diensten. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op, en kunnen ook ingeroepen worden door iedere partij die we inschakelen voor het ophalen, vervoeren of afleveren van uw zending dan wel voor het verrichten van overige diensten, of aan wie we deze diensten uitbesteden, als ook op en door onze medewerkers, bestuurders en agenten.

4) Reikwijdte en doeleinde van de overeenkomst.

Als een partij een overeenkomst afsluit via de website care4luggage.com dan stemt hij in met de volgende punten.

- Deze overeenkomt is geldig voor vervoer van goederen over de weg. De klant heeft inzage gehad en het vervoer wordt uitgevoerd volgende de Europese CMR regelgeving.

- Deze overeenkomt is geldig voor vervoer over water en zee. Deze beide soorten van vervoer zijn geldig als ze effectief en daadwerkelijk worden uitgevoerd.

5) Voorwaarden waarmee moet worden aangeboden.

Als vervoersdocument gebruikt Care4luggage haar eigen vrachtbrieven even als de pakbonnen en de gegevens die door de klant worden verstrekt bij het plaatsen van een reservering. Deze vrachtbrieven zijn geldig voor zowel de heen als de terug rijs. De vrachtbrieven hebben een geldigheid als ze worden ondertekend bij afgifte en bij het aanbieden van de goederen.

6) Gevaarlijke goederen.

Alle goederen die worden aangeboden zijn stukgoederen. Dit betekend dat alle goederen die in een andere vorm worden aangeboden waaronder gas, vloeibaar, explosieve stoffen en bederfelijke goederen niet zullen worden geaccepteerd.

6.1) We aanvaarden geen zendingen die verboden goederen bevatten.

6.2) Om veiligheid en of douaneredenen, kunnen we worden verzocht gegevens te delen, op grond van een wettelijke verplichting waaronder uw persoonlijke gegevens voor uw zending, met de autoriteiten in het land van bestemming van uw zending of in een land waardoor uw zending wordt vervoerd.

6.3) Alle gevaarlijke stoffen vallen onder de ADR regels voor internationaal vervoer gevaarlijke stoffen en zullen dan ook op die manier worden behandeld. Dit geldt tevens voor alle andere goederen anders dan stukgoed. Bij constatering van deze goederen zal Care4luggage contact opnemen met de klant. Deze heeft dan een twee tal keuzes. 1 De klant heeft de mogelijkheid de goederen zelf te komen ophalen. 2 Wij laten het vervoer uitvoeren door een extern bedrijf. De kosten zijn geheel voor rekening van de afzender.

7) Controle.

Voordat de zending in ontvangst kan worden genomen wordt deze altijd gecontroleerd door de koerier/vervoerder. De controle wordt dan uitgevoerd aan de buitenkant van de zending. Het is voor een koerier niet toegestaan om zendingen te openen tenzij er sprake is van gevaar en of uitzonderlijke omstandigheden. U stemt in door controle van de douane en of de daarvoor bevoegde overheid. Mocht er vertraging ontstaan door deze controle dan kunnen hier geen financiële compensaties aan worden ontleend.

8) Betalingen.

Alle betalingen worden gedaan via de website Care4luggage.com. het bedrijf Care4luggage maakt gebruik van een tussenpersoon (mollie) die de betalingen verwerkt. Alle betalingen moeten door een klant zelfstandig worden uitgevoerd voor het maken van een reservering. Er worden geen rembours zendingen verwerkt.

9) Onjuist Adres en Postbusnummers.

Als we een Zending niet kunnen afleveren omwille van een onjuist adres, zullen we alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om het juiste adres te achterhalen. We stellen u op de hoogte van de aanpassing en leveren de zending af op het juiste adres, of ondernemen althans een poging daartoe. Bij het onjuist verstrekken van de adresgegevens is het mogelijk dat de zending later aankomt. Leveringen aan postbusadressen worden niet aanvaard.

10) Mogelijkheden van verzending.

Alle zendingen die worden aangeboden mogen een maximaal gewicht van 30 kg per stukgoed hebben. Bij het aanbieden van een fiets+aanhanger dient de aanhanger als koffer te worden geboekt. Bij het aanleveren van goederen moet de afzender er rekening mee houden dat ze geen uitstekende delen bevatten. Het is de taak van de afzender om te zorgen voor een goede verpakking van de goederen. De vervoerder is niet aansprakelijk door schade ten gevolg van het onjuist inpakken van de goederen door de afzender. Het is de taak van de afzender om te zorgen voor de juiste adressering. Het is de taak van Care4luggage om te zorgen voor de juiste labels/vervoersdocumenten.

11) Opdrachtbevestiging en annulering.

Nadat de order online is geregistreerd wordt aan de afzender het ordernummer verstrekt per e-mail en is uw order geaccepteerd voor verdere verwerking. Uiterlijk 3 dagen voor de ophaaldatum in Nederland en 3 dagen voor uw vertrek op de plaats van bestemming kan uw opdracht nog aangepast worden per telefoon. U dient rekening te houden met het volgende. Een afzender kan zijn opdracht uiterlijk 3 dagen 72 uur van tevoren intrekken. Bij het annuleren van een boeking worden geen kosten in rekening gebracht. Annulering dient altijd telefonisch te gebeuren.

12) Weigering, opschorting of staking van vervoer.

Care4luggage kan het vervoer van een Zending, desgevraagd onder opgave van redenen, weigeren, opschorten of staken indien:

a) De Afzender niet voldoet aan de voorwaarden die op de website staan vermeld. Of voor acceptatie tot vervoer van de Zending ten aanzien van bijvoorbeeld: betaling, plaats van aanbieding, verstrekking of vermelding van gegevens, gebruik van een Vervoersdocument, gebruik van een barcode, verpakking, inhoud, gewicht en afmetingen.

b) Het vervoer van de Zending gevaar kan opleveren voor personen of zaken; dit geldt in ieder geval voor vervoer van goederen, waarop de nationale- of internationale wet- en regelgeving betreffende vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing is.

c) Het vervoer bij wet of overheidsvoorschrift is verboden, of Care4luggage aanwijzingen heeft dat het vervoer strijdig kan zijn met de wet of een overheidsvoorschrift.

d) Care4luggage een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft. Deze bepalingen zijn geldig op natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten, (werk)stakingen.

Mocht er een staking of een van de bovengenoemde punten plaats vinden dan stelt Care4luggage de afzender te beschikking zijn goederen zelf op te halen. Bij het zelf ophalen van de goederen moet de klant rekening houden met het volgende. Hij of zij moet zich kunnen legitimeren aan een daartoe bevoegde medewerker van Care4luggage. Goederen kunnen alleen worden opgehaald op een daartoe benoemde locatie door Care4luggage. De afzender is verplicht om telefonisch contact op te nemen via vermeld telefoon nummer.

13) Aflevering en ontvangstneming van goederen.

Door het plaatsen van een boeking op de website care4luggage.com geeft de verzender opdracht uit voor transport. Bij het afleveren en ontvangen van de goederen moet met rekening houden met het volgende.

13.1) De goederen worden alleen afgeleverd op het adres dat door de verzender is verstrekt.

13.2) De goederen kunnen alleen worden afgeleverd op een adres waar daadwerkelijk iemand aanwezig is. Of waarvan we met zekerheid kunnen vaststellen dat de goederen veilig zijn.

13.3) Bij zowel het ontvangen als het aflevering wordt gevraagd om een handtekening. De gevraagde handtekening kan alleen worden verstrekt door een daartoe bevoegde personen en hij of zij heeft de leeftijd van 18 jaar of ouder.

13.4) Care4luggage zorgt voor de afwikkeling van goederen tenzij dit niet redelijkerwijs kan worden gevraagd. We leveren goederen af op alle dagen van de week behalve op de nationale en internationale erkende feestdagen.

13.5) Het is niet mogelijk om een aflever adres te wijzigen tenzij hierbij goed contact is geweest met de afzender. Dit kan alleen telefonisch.

13.6) Mocht de afzender of de daartoe bevoegde persoon de goederen niet in ontvangst kunnen nemen dan zal Care4luggage de goederen in bewaring nemen. De goederen worden uiterlijk 4 weken in bewaring genomen.

13.7) Bij het ophalen van de goederen zal een koerier die door ons de opdracht heeft ontvangen bij u op het aangegeven adres langs gaan. Mocht hij de goederen niet in ontvangst kunnen nemen dan zullen we telefonisch contact met u opnemen. Bij het in bewaring hebben van goederen langer dan twee weken zal de eigenaar van de goederen schriftelijk worden geïnformeerd.

13.8) Care4luggage zal er alles aan doen om uw zending zo goed mogelijk af te leveren. Mocht dit na een 2 tal pogingen en een brief nog niet mogelijk zijn of weigert de geadresseerde de goederen in ontvangst te nemen. Dan stemt hij er mee in dat wij de goederen kunnen vernietigen of verkopen zonder verder enige aansprakelijkheid en of financiële compensatie.

14) Uw verplichtingen.

De contactgegevens van de ontvanger volledig vermeld zijn tijdens het verstrekken van de opdracht en het aangaan van de overeenkomst. De inhoud van de Zending veilig en zorgvuldig door u is voorbereid en verpakt ter bescherming tegen risico’s van vervoer of vervuiling door ons.

15) Verplichtingen van de vervoerder.

a) De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

b) Indien de koerier niet voldoet aan de in lid A genoemde verplichting heeft de afzender het recht, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

c) De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel Binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

d) De koerier is verplicht te voldoen aan de CMR voorwaarden. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.sva.nl

16) Afleveringstermijnen.

Alle tijden waarin geleverd moet worden zijn onder voorbehoud van gemaakte afspraken tenzij overmacht. Als de klant een boeking plaatst dan streven we er naar om binnen Nederland te leveren in 24 uur. Europa 48 uur. Alle andere landen die buiten de km zone van 3500 km vallen zullen een andere levertijd krijgen. Deze zal in overleg met de klant worden afgesproken.

17) Welke landen.

Care4luggage zal rijden op landen binnen Europa. We rijden of doorkruisen landen binnen de Europese landsgrenzen. Het afleveren dan wel bewaren van goederen vindt altijd plaats in een land waaruit de klant een keuze kan maken via de pagina boeken op de website.

18) Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: bijzondere weersomstandigheden hetzij bijzondere omstandigheden van buiten af. (zie ook punt 12) en het CMR verdrag. Bij overmacht kan het dus zijn dat u zending later aankomt Een derde partij en u kunnen bij deze omstandigheden geen aanspraak maken op schadevergoeding Mocht de koerier getroffen zijn door overmacht dan zal hij contact opnemen met de klant.

19) Geheimhoudingsplicht/ privacy.

Het bedrijf Care4luggage heeft de verplichting om iedere gemaakt afspraak met een klant met privacy te behandelen. Dit houdt in dat alle gegevens van de klant binnen het bedrijf moeten blijven. Care4Luggage respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verzamelen of gebruiken zonder uw toestemming geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

20) Uitsluiting van aansprakelijkheid.

De schade te wijten is aan het gebruik van slecht verpakkingsmateriaal in het geval van alle bagage. Er onjuiste handelingen plaats vinden door partijen en overheden waaraan wij verplicht zijn deel te nemen. Bij aanwezigheid van verboden goederen in de door klant mee gegeven bagage of vracht. Bij overmacht. Bij het onjuist handelen van de klant. (Zie punt 14) Onze wettelijke aansprakelijkheid zallen wij niet beperken.

21) Waardevolle goederen.

Waardevolle goederen zoals edelstenen, edelmetalen, juwelen, geld, handelspapieren, onbeschermd meubilair, glas of porselein, kunstvoorwerpen, antiek en belangrijke documenten zoals paspoorten, tenders en aandeel of optiebewijzen behoren niet via ons distributienetwerk te worden verstuurd. Onze wettelijke aansprakelijkheid zal niet worden beperkt.

22) Procedure bij claims.

Bij het indienen van claims moet de klant rekening houden met het volgende.

22.1) Voor zover anders bepaald door enige toepasselijke verdragen en/of wetgeving, komt uw recht tot het claimen van schade te vervallen als u de kwestie niet binnen 1 jaar na de afleverdatum van de zending, na de datum waarop de zending afgeleverd had moeten worden of na de datum waarop het vervoer werd beëindigd dan wel, indien de claim betrekking heeft op overige diensten, niet binnen 1 jaar na de datum waarop u redelijkerwijs het verlies, de schade of de vertraging had kunnen vaststellen.

22.2) Bij het indienen van een claim moet de afzender een brief en alle daarvoor aantoonbare bewijzen aanleveren. Hierin moet duidelijk omschreven staan waarover het gaat en waarom de klant recht denkt te hebben op eventuele compensatie.

22.3) Bij eventuele schade van goederen na bezorging moet de klant de volledige zending ter beschikking kunnen stellen plus al het verpakkingsmateriaal.

22.4) Bij het accepteren van een claim dan wel het aanvaarden van eventuele schade vergoedingen, heeft de klant niet meer het recht om opnieuw een claim in te dienen voor de zelfde vracht. Een claim is geldig voor een transport/patij van goederen waarover de klant het verschuldigde bedrag heeft betaald. Bij het accepteren van een claim kunnen derden dan wel niet andere patijen geen aanspraak maken op schade vergoeding.

23) Algemene voorwaarden.

Care4luggage heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Als u een boeking plaatst dan gelden de voorwaarden die op dat moment van kracht zijn. U kunt zich dan ook op deze voorwaarden beroepen. Deze voorwaarden zijn in bewaring bij het KVK in Nederland.

24) Toepasselijkheid regelgeving.

Op alle werkzaamheden en overeenkomsten Care4luggage zijn van toepassing; ·Nationaal vervoer over de weg. De Algemene Vervoerscondities (AVC Internationaal vervoer over de weg: Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, in de door Nederland bekrachtigde versie (CMR).

Pagina afdrukken